Regulamin świadczenia usługi Limdesk
Obowiązuje od 2018.05.26


§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Klient – przedsiębiorca lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług Dostawcy w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, identyfikowalna przez Klienta, posiadająca unikalny login i hasło pozwalający jej na wykonywanie operacji na koncie Klienta.
 3. Konto – konto zakładane przez Klienta w sposób dobrowolny, poprzez podanie danych, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są i przetwarzane przez Użytkownika dane dotyczące działalności gospodarczej lub zawodowej Klienta.
 4. Dostawca - Limtel sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowej 2, 10-417 Olsztyn o numerach NIP 739-379-23-60 i REGON wpisana do KRS pod numerem 0000358690 przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy o kapitale zakładowym 219 800,00 zł opłaconym w całości. Limtel sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 9118.
 5. Usługa - czynność wykonywana przez Dostawcę na rzecz Użytkownika, polegająca na zapewnieniu oprogramowania mającego na celu ułatwienie Użytkownikom prowadzenie działalności gospodarczej lub zawodowej, poprzez jej automatyzacje, dostępne na stronie.
 6. Administrator - osoba fizyczna, która w imieniu Klienta zarządza Kontem, w tym nadaje i odbiera uprawnienia Użytkownikom.
 7. Oprogramowanie - oprogramowanie udostępnione przez Dostawcę w trybie online za pomocą pl.limdesk.com
 8. Abonament - opłata wniesiona przez Klienta za korzystanie z Oprogramowania przez określony czas zgodnie z aktualnym cennikiem.
 9. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.

§ 2
Techniczne warunki korzystania z Oprogramowania


 1. W celu korzystania z Usług Dostawcy Użytkownik powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
  • dostęp do sieci Internet
  • adres poczty email
  • przeglądarka Internet Explorer powyżej wersji 9.x, Chrome powyżej wersji 29.x, Firefox powyżej wersji 8.x, Opera powyżej wersji 17.x, Safari powyżej wersji 5.x
  • przeglądarka wspierająca technologię Websockets
 2. W celu korzystania z aplikacji mobilnych, Użytkownik powinien posiadać:
  • Telefon typu smartphone
  • dostęp do sieci internet w formie danych pakietowych lub połączenia Wifi
  • wymagany jest system iOS powyżej wersji 5.x, system Android powyżej wersji 3.x
 3. Jakość połączenia telefonicznego z wykorzystaniem aplikacji mobilnej jest zależna od tego jak stabilny i szybki jest przesył danych pakietowych w Koncie
 4. Dostawca zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Klient/Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 6. Dostawca informuje, iż wyłączenie przez Partnera/Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 7. Akceptując regulamin użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie w celach przechowywania informacji na potrzeby prawidłowego funkcjonowania serwisu pl.limdesk.com
 8. Na stronie Dostawcy znajdują się linki do innych stron internetowych. Przed skorzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych po przekierowaniu na inne strony internetowe powinien zapoznać się z ich regulaminami.

§ 3
Rejestracja i Konto

 1. Klient w celu skorzystania z usługi dokonuje rejestracji, podając dane do logowania: adres e-mail oraz hasło za pomocą formularza rejestracyjnego.
 2. Hasło podawane przy logowaniu u Dostawcy może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych.
 3. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Oprogramowaniu. Wszytskie jego Usługi są przypisane do tego konta i w ramach salda tegoż konta rozliczane.
 4. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych podczas rejestracji konta i wskazania adresu email, do którego nie mają dostępu osoby trzecie.
 5. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego przez podmiot pragnący zostać Klientem stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy według warunków określonych w niniejszym Regulaminie i zgodę na jego postanowienia.
 6. Dostawca świadczy usługi tylko dla firm.
 7. Każdy klient ma możliwość bezpłatnego przetestowania Usługi przez okres 30 dni.
 8. Po 30-dniowego okresu testowego Użytkownik może dalej odpłatnie korzystać z Oprogramowania, płacąc abonament.
 9. Po skończonym okresie próbnym i przy jednoczesnej chęci dalszego korzystania z Oprogramowania Użytkownik zobowiązany jest wybrać jedną z dostępnych form rozliczeń, które dostępne są w cenniku usług dostępnym na stronie internetowej.
 10. W przypadku gdy użytkownik osiągnie Limit wykorzystywanych danych w ramach konta darmowego system informatyczny zablokuje mu możliwość dodawania nowych danych
 11. Aby korzystać z możliwości dzwonienia z poziomu strony internetowej na numery stacjonarne i komórkowe, przekierowania centrali telefonicznej Limdesk na numery stacjonarne i komórkowe, wysyłania wiadomości sms użytkownik musi posiadać środki na dodatkowym koncie rozliczeniowym zwanym „skarbonką”
 12. Skarbonkę można doładować w dowolnym momencie korzystając z karty kredytowej lub przelewu elektronicznego Paypal.
 13. Środki na koncie skarbonki są ważne przez okres 12 miesięcy. W tym czasie użytkownik musi je wykorzystać w przeciwnym wypadku saldo konta skarbonki zostanie pomniejszone o wartość pozostałych środków.
 14. Szczegółowe zasady rozliczeń dostępne są na podstronie rozliczeń, która stanowi integralną część tego regulaminu
 15. W przypadku gdy użytkownik nie dokona płatności za kolejny okres rozliczeniowy gdy korzystam z planu Premium, jego usługa zostanie automatycznie zablokowana
 16. Jeżeli użytkownik nie odnowi abonamentu, który wygasł, to po upływie 3 miesięcy jego konto może zostać usunięte.
 17. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi darmowej dla użytkownika w dowolnym momencie i bez podania żadnej przyczyny.

§ 4
Zakres świadczonych usług

 1. Z chwilą dokonania rejestracji w trybie określonym w § 3 Regulaminu Dostawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług wskazanych w pakietach na stronie cennika pl.limdesk.com/cennik obejmujących m.in :
  • udostępnienie Użytkownikom po zalogowaniu Oprogramowania w wersji zależnej od wybranego pakietu w celu gromadzenia, przetwarzania danych i generowania raportów
  • udostępnienie przestrzeni na dysku o wielkości zgodnej z wykupionym Abonamentem
  • stałe podnoszenie jakości Oprogramowania poprzez bieżące usuwanie stwierdzonych błędów, modyfikowanie oprogramowania oraz dodawanie nowych funkcjonalności

§ 5
Obowiązki klienta
 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za działania Użytkowników, którym przekazał dostęp do danych umożliwiającego korzystanie z Oprogramowania w imieniu Klienta.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Oprogramowania w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem oraz instrukcją korzystania z Oprogramowania udostępnioną w formie Pomocy.
 3. Administrator oraz Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy unikalnych identyfikatorów (login) oraz haseł do korzystania z Oprogramowania. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika identyfikatora (login) lub hasła.

§ 6
Prawa autorskie

 1. Wyłączne majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania oraz Strony internetowej należą do Usługodawcy. Podlegają one ochronie na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 7
Zasady rozliczeń

 1. Aktualny cennik dostępny jest w specjalnej zakładce w serwisie o nazwie "cennik"
 2. Cennik może ulec zmianie w dowolnym momencie, użytkownik będzie powiadamiany o zmianie
 3. Wszelkie podane w sieci serwisów ceny są cenami netto
 4. Zmiana cennika i parametrów usługi nie wpłynie na już wykupione usługi. W wypadku zmiany parametrów i ceny usługi dostawca powiadomi w formie mailowej użytkownika, który będzie miał prawo rezygnacji z usługi
 5. Dostawca pobiera opłaty okresowe w postaci abonamentu na podstawie wybranego przez Użytkownika pakietu, który zawsze jest zgodny z cennikiem
 6. System informatyczny Dostawcy oblicza kwotę abonamentu w sposób regularny, wysyłając wiadomość email odpowiednio na 14,7,3,2,1 dni, przed końcem upływu okresu abonentowego, informując w wiadomości o niskim saldzie konta lub niewystarczających środkach na koncie
 7. Do każdego pakietu można dodać kolejnych Użytkowników, za co pobierane są dodatkowe opłaty wskazane w cenniku, które zwiększają abonament
 8. Cena za kolejnego Użytkownika naliczana jest od dnia jego dodania, adekwatnie do obowiązującego okresu bilingowego
 9. Dodatkowej opłacie wskazanej w cenniku podlega każde wykonane połaczenie telefoniczne na numer stacjonarny i komórkowy, przekierowanie połaczenia na numer stajconarny i komórkowy, wysłanie wiadomości SMS a także dodatkowe miejsce dyskowe
 10. Dostawca w momencie połączenia blokuje odpowiednią ilość środków zgrodmadzonych na koncie rozliczeniowym skarbonki wymaganą do przeprowadzenia połączenia o maksymalnej długości dopuszczalnego połączenia, a w przypadku nie wykorzystania pełnej ich ilości zwraca środki natychmiast po zakończeniu połączenia
 11. Dostawca może naliczyć dodatkowe opłaty wynikające z korekty billingów telefonicznych i ich rzeczywistej wartości transakcyjnej
 12. Dostawca nie pobiera żadnych danych związanych z przelewami bankowymi, kartami kredytowymi i danymi osobowymi z nimi związanymi. Wszelkie płatności w systemie są realizowane za pomocą zewnętrznych firm takich jak recurly, braintree i paypal
 13. W przypadku płatności elektronicznej Dostawa zaksięguje wpłatę w momencie otrzymania elektronicznego potwierdzenia z banku. Realizacja przelewu elektronicznego jest zalezna od systemu bankowego i może zając do 72 godzin
 14. Wpłata zostaje zaksięgowana z datą otrzymania potwierdzenia bankowego. Do każdego zamówienia Dostawca wystawi Fakturę VAT
 15. Aby otrzymać fakturę na firmę Klient musi przed doładowaniem uzupełnić dane szczegółowe, w przeciwnym wypadku Dostawca wystawi fakturę imienną
 16. W przypadku płatności fakturą pro-forma Dostawca doładuje konto w momencie otrzymania potwierdzenia przelewu oraz wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia bankowego
 17. Dostawca przesyła tylko faktury w formie elektronicznej w postaci obrazu PDF. Dostawca nie wysyła faktur w sposób tradycyjny. Faktury są do pobrania w dziale płatności po zalogowaniu i wysyłane na email z momentem ich wpisania w systemie

§ 8
Ochrona danych osobowych

 1. Świadczenie Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W procesie przetwarzania danych osobowych Dostawca może występować zarówno w roli administratora danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, jak również w roli podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 4 pkt 8 Rozporządzenia.
 2. Dostawca jest administratorem danych osobowych Klientów / Użytkowników, a także ich przedstawicieli, zwanym w poniższych postanowieniach niniejszego punktu „Administratorem”. Administrator informuje, że:
  1. przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami prawa wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym z Rozporządzenia;
  2. przetwarza dane osobowe Klientów / Użytkowników i ich przedstawicieli w zakresie niezbędnym do świadczenia na ich rzecz Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie. W szczególności, przetwarzaniu podlegają dane identyfikacyjne, transakcyjne, finansowe, jak również związane z korzystaniem przez Klienta / Użytkownika i ich przedstawicieli z niniejszego Serwisu;
  3. dane osobowe Klientów / Użytkowników i ich przedstawicieli przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
   1. podejmowanie czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, w tym podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem Konta w Serwisie (na podstawie zawartej umowy o świadczenie Usług, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt b) RODO);
   2. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w kontekście przechowywania dokumentacji potwierdzającej wykonanie Usług, w tym w celu wykonywania obowiązków sprawozdawczych - w oparciu o przepisy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, w szczególności przepisy prawa podatkowego i o rachunkowości, tj. w oparciu art. 6 ust. 1 pkt c) RODO;
   3. podejmowanie ewentualnych działań marketingowych – na podstawie wyraźnej zgody Klienta / Użytkownika lub ich przedstawicieli, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Cele marketingowe mogą obejmować w szczególności: przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefoniczną, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, telemarketing, przeprowadzanie badania satysfakcji Klientów / Użytkowników;
   4. wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak: ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub praw Administratora, marketing bezpośredni produktów i usług własnych, przeprowadzanie analizy danych ekonomicznych lub analizy statystycznej, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
  4. Administrator może przekazywać dane osobowe swoich Klientów / Użytkowników i ich przedstawicieli podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom realizującym na rzecz Administratora określone usługi, gdy dla ich wykonania przekazanie danych jest niezbędne. Dotyczy to w szczególności: dostawców usług informatycznych, hostingowych, marketingowych, księgowych, finansowych. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem i zgodnie z poleceniami Administratora.
  5. dane osobowe Klientów / Użytkowników i ich przedstawicieli nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), z wyjątkiem przypadków korzystania przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych poza obszarem EOG. W takim wypadku Administrator zapewni, by transfer danych osobowych odbywał się zgodnie z obowiązującym prawem i by zapewnione zostały odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych.
  6. dane osobowe Klientów / Użytkowników i ich przedstawicieli, zebrane przez Administratora w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o świadczenie Usług, będą przetwarzane przez czas jej obowiązywania, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności w odniesieniu do obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych. Dłuższy okres przetwarzania danych osobowych może wynikać z toczących się postępowań sądowych lub obowiązujących okresów przedawnienia roszczeń bądź orzeczeń sądowych. W przypadku zgody Klienta / Użytkownika lub ich przedstawicieli na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w określonym celu, dane te będą przetwarzane do czasu realizacji celu, którego dotyczy udzielona zgoda, lecz nie dłużej niż do czasu skutecznego odwołania powyższej zgody;
  7. Klientom / Użytkownikom i ich przedstawicielom przysługuje prawo: (1) dostępu do treści swoich danych osobowych, (2) sprostowania swoich danych osobowych, (3) usunięcia swoich danych osobowych, (4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, (5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (6) przenoszenia swoich danych osobowych, (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na jej podstawie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem, (8) wniesienia skargi do organu nadzoru w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych. h. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej.
 3. Dostawca pełni rolę podmiotu przetwarzającego w przypadku, gdy wykonanie Usługi przez Dostawcę na rzecz Klienta / Użytkownika wiązać się będzie z koniecznością przetwarzania danych osobowych w imieniu Klienta / Użytkownika. W takim przypadku Dostawca zawrze z Klientem / Użytkownikiem odrębną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 4. Przetwarzając dane osobowe w charakterze podmiotu przetwarzającego, Dostawca nie będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Klienta / Użytkownika.
 5. Jeżeli do wykonania w imieniu Klienta / Użytkownika konkretnych czynności przetwarzania Dostawca będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający nałożone zostaną te same obowiązki ochrony danych, jak w umowie zawartej z Klientem / Użytkownikiem.
 6. Kontakt z Dostawcą we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w celu skorzystania z uprawnień, jak również w celu zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w punkcie 3 powyżej, możliwy jest w następujący sposób:
  1. w drodze korespondencji tradycyjnej na adres: Limtel Sp. z o.o. ul. Ursynowska 72; 02-605 Warszawa;
  2. drogą elektroniczną na adres email: limtel@limtel.pl;
 7. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych zawarte zostały w Polityce Prywatności.

§ 9
Dostępność

 1. Dostawca nie odpowiada za żadne straty lub szkody faktyczne lub domniemane, jakie może ponieść Klient w wyniku działania lub niedostępności Usługi
 2. Dostawca gwarantuje dostępność usługi na poziomie 99% w skali miesiąca. Jeżeli dostępność usług znajdzie się na niższym poziomie, Użytkownik ma prawo zażądać odszkodowania w wysokości proporcjonalnej do podstawowej opłaty miesięcznej za Usługę, zależnej od ilości godzin w jakich system nie pracował
 3. Dostawca dokłada wszelkich starań by dane Klienta zostały zabezpieczone przed utratą i wdrożył stosowne mechanizmy archiwizacji. Nie zwalnia to Klienta z konieczności przechowywania kopii zapasowych istotnych dla niego danych
 4. Dostawca obowiązuje się informować o zaplanowanych interwencjach serwisowych powodujących przerwanie pracy Systemu co najmniej 24h przez interwencją poprzez wskazane przez Użytkownika media
 5. Mając na uwadze dobro ogółu Klientów i Użytkowników, dostawca zastrzega sobie prawo do niezaplanowanych interwencji serwisowych w wypadku awarii Oprogrmowania lub konieczności naprawy krytycznego błędu
 6. Korzystanie z Oprogramowania odbywa się wyłącznie na ryzyko Klienta. W szczególności Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Oprogramowania, niemożność połączenia się ze Stroną internetową czy też utratę zgromadzonych danych.
 7. Dostawca ma prawo odmowy świadczenia Usługi lub wypowiedzenia Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości technicznych do świadczenia Usług

§ 10
Warunki użytkowania

 1. Zabrania się użytkowania Systemu w celach niezgodnych z polskim prawem w szczególności do czynów noszących znamiona oszustwa, złośliwego i powtarzającego nagabywania (tzw. stalking) lub godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich
 2. Zabrania się czynności mogących zachwiać stabilnością i dostępnością do Oprogramowania
 3. Zabrania się jakikolwiek prób nieautoryzowanego dostępu do danych i przełamywania mechanizmów bezpieczeństwa Oprogramowania
 4. W obrębie Usługi można podawać tylko i wyłącznie numery telefonów i adresy email:

  • których jest się właścicielem lub są one własnością Firmy korzystającej z Konta
  • osób, które wyraziły zgodę na wykorzystanie tych danych
  • pochodzące z legalne nabytych lub publiczne dostępnych baz danych
 5. Klient obowiązuje się do usunięcia numerów telefonów i adresów email z Systemu, jeżeli takie będzie życzenie ich właścicieli
 6. Zabarania się wydzwaniana na numery telefonów zawarte w tzw. “Do Not Call Lists” obecne m.in. w takich państwach jak USA, UK, Kanada, Australia, Nowa Zelandia.
 7. Użytkownik wydzwaniający się na numery poza granicami kraju jest zobowiązany przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w tych krajach.
 8. Funkcjonalność SMS i email nie może służyć do przesyłania jakiejkolwiek informacji handlowej.
 9. Za treść połączeń, SMSów i wiadomości email odpowiada Klient. Wyjątkiem są SMSy i wiadomości email automatycznie generowanie przez Oprogramowanie.
 10. Zabrania się używania jakichkolwiek materiałów (w szczególności nagrań audio), co do których wykorzystywania Klient nie posiada praw.
 11. Oprogramowanie nie dopuszcza wydzwaniania się w godzinach nocnych (22-6). Nie dotyczy to przekierowywania połączeń do konsultantów.

§ 11
Reklamacje

 1. Klient ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania Dostawcy, wysyłając wiadomość na maila bok@limtel.com ,w którego treści wpisuje w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej:
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt
  • rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie
  • rodzaj błędnego funkcjonowania
  • czas, który stanowi podstawę reklamacji
  • zarzuty Użytkownikav
  • okoliczności uzasadniające reklamację
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia
 2. Dostawca, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Dostawca niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

§ 12
Rezygnacja z usługi

 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Dostawcę (rezygnacje z konta Klienta w Oprogramowaniu) bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn wybierając opcję w zakładce ustawienia/płatności pod tytułem „Wyłącz rozliczanie automatyczne”. Dostawca nie pobierze płatności z konta prepaid, a Użytkownik samodzielnie decyduje o przekazaniu środków
 2. Dostawca może skasować konto Użytkownika bez podania przyczyny informując o tym Użytkownika nie później jak 14 dni wcześniej. Środki zgromadzone na Koncie zostaną zwrócone na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy
 3. Dostawca będzie dążył do wyjaśnienia wszelkich budzących wątpliwości spraw, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub skasowania konta jeżeli Użytkownik złamał warunki korzystania z serwisu lub takiej czynności zarządzały upoważnione organy państwowe. W przypadku skasowania konta w takich okolicznościach, środki zgromadzone na koncie nie ulegają zwrotowi
 4. Zablokowane konto zostaje odblokowane, gdy wyjaśnione zostaną okoliczności, które byłby przyczyną podjęcia takiej akcji


§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem pl.limdesk.com/regulamin
 2. Dostawca zastrzega możliwość zmiany regulaminu. O zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem jej w życie. Wszelkie nierozwiązane polubownie spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy
 3. Wszelkie spory będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby dostawcy

Nie czekaj! Zarejestruj się i
korzystaj za darmo

Nie potrzebujesz dodatkowego sprzętu, nie podpisujesz żadnej umowy
Zaprojektowane z uczuciem przez limtel